• server

  IARSP Berlin Conference
  Resmi Sponsoruyuz

  Almanya`nýn Berlin eyaletinde her yýl Mayýs ayýnda gerçekleþen Bilimsel Uluslararasý Sosyal ve Beþeri Bilimler Berlin Konferansý`nýn resmi sponsoruyuz.

 • Uygun Web Yazýlým Seçenekleri

  15 yýllýk iþ tecrübesi ve 2006 yýlýndan bu yana %100 müþteri memnuniyeti ile profesyonel web tasarým hizmeti vermekteyiz.

 • server

  Arama Motoru Optimizasyonu (SEO)

  SEO: Binlerce sitenin veya rakibin arasýndan arama motorlarýnýn sizi tanýyabilmesi için yapmanýz gereken en önemli uygulamadýr. SEO ile artýk rakiplerinden bir farkýnýz olacak ve ön sýralarda siz çýkacaksýnýz.

secure

%100 Müþteri Memnuniyeti

Satýn almýþ olduðunuz ürünümüzden memnun kalmadýðýnýz takdirde %100 geri ödeme garantisi veriyoruz!

secure

Hýzlý Hizmet Kalitesi

%99 Uptime garantisi ile satýn almýþ olduðunuz hizmetlerde kapalý kalma riski yaþamazsýnýz.

secure

7/24 Teknik Destek

Sitemiz üzerinden býrakacaðýnýz tüm destek bildirimlerinde ilgili departman 7/24 destek cevabý sunabilmektedir.

Hizmetlerimiz

NicTurkey Yazýlým ve Biliþim Hizmetleri

icon

Web Uygulamalarý

Kiþi ve kurumlara en doðru çözümleri en güncel teknolojiler ile birleþtirerek web uygulamalarý hazýrlamaktayýz.

icon

Yedekleme Hizmeti

Sunucularýmýzda oluþabilecek bir veri kaybýný önlemek adýna sunucularýmýz hergün yedeklenmekte ve son 2 günün yedekleri arþivlenmektedir.

icon

Danýþmanlýk

Geçmiþten gelen deneyimlerimizi biliþim ve eðitim sektöründe bulunan kiþi ve kurumlarla paylaþarak geliþimlerine katkýda bulunmaktayýz.

icon

Güvencemiz

Telekomünikasyon Ýlitiþim Baþkanlýðýnýn vermiþ oldu 2302 numaralý faaliyet belgeli ve Türk Patent Enstitüsü'nün 2012/13888 tescil numarasý ile markasý tescillidir.